Wyszukiwanie
Drukuj
Sprzedawcy
load google maps

Metoda testowania

Smary OKS – najwy?sza jako?? dla optymalnej niezawodno?ci procesów

Do opracowywania i zabezpieczenia jako?ciowego smarów wykorzystuje si? liczne metody badań, które pozwalaj? na przebadanie i ocen? ró?nych wp?ywaj?cych parametrów systemu trybologicznego. Pozyskane przy tej okazji parametry opisuj? chemiczne i fizyczne w?a?ciwo?ci danego smaru, które pozwalaj? na okre?lenie jego mo?liwego przeznaczenia.

Temperatura zap?onu

Temperatura zap?onu jest w przypadku cieczy palnych parametrem, pozwalaj?cym na ocen? zagro?enia po?arowego. W zale?no?ci od rodzaju produktu i wysoko?ci oczekiwanej temperatury zap?onu najcz??ciej stosowanymi metodami pomiaru s? metoda zamkni?tego tygla (wg DIN 51 755) lub otwartego tygla (wg DIN ISO 2592).

Flammpunkt

Tarcie gwintu

Tarcie gwintu jest oznaczane na stanowisku kontroli ?rub. Zgodnie z DIN EN ISO 16 047 wspó?czynnik tarcia μ po??czenia ?rubowego jest oznaczany podczas dokr?cania ?rub i nakr?tek. Nale?y poda? wymiary gwintu, materia? i rodzaj powierzchni.

Gewindemessung

Test skraplanej wody

Test skraplanej wody to jedno z wielu badań s?u??cych do oceny warstwy ochronnej przy wp?ywach korozyjnych (DIN 50 017 – KTW woda skroplona, temperatura, zmienny klimat) i opisuje proces badania w komorze klimatycznej przy zmiennym klimacie. Wynikiem jest liczba godzin a? do wyst?pienia oznak korozji.

Kondenswasser Test

Konsystencja

Konsystencj? suchego materia?u smaruj?cego mierzy si? wg DIN ISO 2137 przy u?yciu penetrometru, przy czym smar jest przed pomiarem wygniatany, aby w ten sposób odtworzy? obci??enie wyst?puj?ce w magazynie. G??boko?? wnikni?cia sto?ka pozwala na przyporz?dkowanie do klasy konsystencji wg NLGI (DIN 51 818).

Konsistenz

Zachowanie przy zrywaniu

Zachowanie przy zrywaniu, stosunek momentu odkr?cania do momentu dokr?cania, oznaczany jest dla wysokotemperaturowych past do ?rub przez dokr?cenie ?rub M10 lub M12 z materia?u A2-70 momentem 40 Nm (lub 70 Nm) i poddaniu dzia?aniu temperatury w zakresie od 200°C do 650°C przez czas 100 godzin.

Losbrechverhalten

Temperatura krzepni?cia

Temperatura krzepni?cia oleju jest mierzona zgodnie z DIN ISO 3016. Jest ona o kilka stopni Celsjusza ni?sza od zalecanej najni?szej temperatury roboczej.

Pourpoint

 • Kontakt

  OKS Spezialschmierstoffe GmbH

  Ganghoferstr. 47
  82216 Maisach
  Germany

 • Uzgodnienie odpowiedzi telefonicznej

 • Tribology Basic Knowledge

  Tribology Basic Knowledge

  Fundamentals about lubricants and tribology

  Download
汤姆高清影院-汤姆官网